Kultur 4ür Alle

Kultur 4ür Alle har sedan starten 2015 använt kultur som verktyg för att utmana normer och bygga broar i ett ständigt föränderligt samhälle. Genom att använda kulturellt skapande som metod, kan vi utmana oss själva och samtidens föreställningar om hur vi ser på saker och ting, samtidigt som vi själva ställer oss frågor om hur vi vill att samhället ska se ut.

Hur ska vi förhålla oss till planetens resurser om vi menar allvar med långsiktig hållbarhet? Hur kan en stad agera för att ställa om, eller kanske till och med inleda ett arbete med nerväxt som mål? Vad behöver göras om vi på allvar vill minska klyftorna mellan invånare i samma stad och i så fall, hur bär vi oss åt för att minska segregationen? Överallt där det finns ett ojämlikt förhållande mellan centrum och periferi vill Kultur 4ür Alle dyka upp för att inleda en förenande rytm, vers eller rörelse. Vi tror nämligen att kultur är en god ingång för en verksamhet vars syfte är att skapa såväl social, som ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Då tillståndet i världen delvis präglas av ökade ekonomiska klyftor, svällande nationalistiska rörelser och allt större påfrestningar för miljön tror vi att det behövs en motkraft i form av tillsammanskultur.

Om vi med allt detta i bakhuvudet sneglar på idrottens värld för ett tag och jämför den med kulturvärlden, blir det tydligt att den förstnämnda är mer uppstyrd. I idrottsvärlden finns tydliga och väl etablerade strukturer (med allt ifrån seriesystem, cuper, korpenverksamheter till internationell samverkan) där du redan som ung kan bli en del av ett större sammanhang. Du får som utövare möjligheter till att utvecklas, inte bara sportsligt, utan också som person. I denna utveckling ingår att möta människor från andra orter och kulturer, med helt olika socioekonomisk bakgrund, något som många idrottsutövare ofta framhäver som positivt för sin egna demokratiska fostran.

I kulturvärlden saknas dessa strukturer i princip helt. Visst finns det studieförbund, replokaler och bidrag att söka, men det finns inget etablerat seriesystem och ingen klubbkänsla att bli en del av. Syftet med Kultur 4ür Alles verksamhet är därför att etablera kontinuerliga utbyten där olika kulturutövare på regelbunden basis erbjuds att ingå i olika sammanhang, med tidigare okända medkulturutövare. Detta utbyte börjar lokalt, men har sedan potentialen att ta individen ut i regionen, nationen och slutligen internationellt.

Kultur 4ür Alle är med andra ord ett konstant iscensättande av inkluderande breddkultur. Rent konkret betyder det att vi arbetar för:

-att låta olika samhällsgrupper och generationer mötas i en kulturell kontext där ungdomarna inte bara deltar, utan även i så hög grad som möjligt aktivt utformar själva utbytet.

-att kombinera kulturella uttryck genom att arbeta genreöverskridande och på så sätt visa på poängen med mångfald.

-att förena centrum och periferi med syfte att skapa relationer över osynliga strukturella barriärer.

-att etablera ett kontinuerligt och brett samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor.

Organisationens uppdrag:

Organisationens verksamhet är primärt riktad mot barn och ungdomar som utövar kultur, men det har också blivit tydligt att tjänstepersoner och institutioner har stora utvecklingsområden när det gäller att arbeta tillsammans. Det finns glädjande nog oerhört genomtänkta och välformulerade dokument med riktlinjer för hur städer/regioner/nationen ska agera för att bli mer jämlik. Det finns absolut exempel på hur dessa tankar även omsätts i praktiken, men vi tycker fortfarande att kulturella samarbeten över stadsdelsgränser, mellan orter och över nationella gränser lyser för mycket med sin frånvaro. Kultur 4ür Alle kommer här in med ett tydligt alternativ som flyttar teorin till praktiken.

Kultur 4ür Göteborg är det lokala projekt som organisationen Kultur 4ür Alle främst jobbat med och som har i uppdrag att förena stadens stadsdelar genom att kontinuerligt arrangera tillfällen där ungdomar möts över stadsdelsgränserna via sina kulturella uttryck. Denna arbetsmodell har konstant vidareutvecklats och under 2017 har verksamheten även tagit plats i Mellerud, Borås, Lidköping, Norrköping och Stockholm.

Värdeorden som Kultur 4ür Alle arbetar utefter:

Värdeorden som listats här kan ses som utgångspunkter i arbetet och genomförandet av våra projekt, men ligger också till grund i den förändringsprocess vi vill se i områdena vi arbetar inom.

Jämlikhet - Kultur 4ür Alle arbetar aktivt för att alla ska ha möjligheten till att både utöva kultur och ta del av den. Det innebär inte bara att vi försöker tänka på fysiskt tillgängliga scener, utan också på att utbudet på dem är brett och representativt. I det stora hela ska organisationen bidra till en mer jämlik upplevelse för alla inblandade i och omkring projektet.

Gränsöverskridande - I en värld fylld av osynliga gränser, oavsett om det är mellan stadsdelar eller olika kulturuttryck, vill Kultur 4ür Alle vara bryggan som överskrider dessa genom sin verksamhet. Våra scener ska fyllas av alla former av scenkonst och föreläsningar, med deltagare som har helt olika ingångsvägar till kultur.

Hållbarhet - Kultur 4ür Alle tror att definitionen av hållbarhet måste inbegripa både det ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektivet. I praktiken kan det innebära att vi bjuder in Jordens Vänner för en workshop, väljer rättvisemärkt fika till backstagerummet, arrangerar på platser som ofta befinner sig i periferin och samarbetar med sociala rörelser som arbetar för ett mer jämlikt samhälle.

Utbyte - Vi är fast övertygade om att alla utbyten mellan grupper som i vanliga fall inte möts är av godo. Det minskar klyftorna mellan både individer, generationer och samhällsgrupper. Just kulturarrangemang är enkla att befria från konkurrens och lämpar sig därför särskilt väl för utbyten med syfte att bidra till skapandet av social hållbarhet.

Inkluderande - Utöver att försöka förena centrum och periferi, är det viktigt att genomförandet präglas av att olika generationer och samhällsgrupper möts. Det kan innebära att förskolebarn, ensamkommande och pensionerade musiklärare tar gemensam plats på scenen, men det kan också vara i form av en stadsguidning, där medlemmar från Hembygdsföreningen guidar de unga deltagarna. Trots att projektet i huvudsak fokuserar kring ungdomar finns det inget som talar för att det inte även ska kunna tilltala andra målgrupper.

Roligt - Kultur 4ür Alle är en organisation med långsiktiga och ambitiösa mål. Samtidigt är det absolut mest grundläggande med arbetat att ha roligt. Utan glädje, utan humor - ingen förändring. Barn, tonåringar, akademiker, dansare, pensionärer, eldsjälar och tjänstepersoner - i slutändan måste det vara lätt och kul för oss alla att göra rätt. För att nå dit försöker vi arbeta med platta strukturer och ett prestigelöst förhållningssätt, där allas röster är lika värda.

Organisationens struktur och framtidsvision i korthet:

Kultur 4ür Alle är det övergripande paraplyet, den stora visionen. I praktiken bryts denna idé om närhet och tillgänglighet till både ett internationellt och inkluderande kulturliv ner till regionala och lokala strukturer. Organisationen började sin verksamhet med projektet Kultur 4ür Göteborg som ett lokalt initiativ i staden och är nu på väg att utveckla Kultur 4ür Götaland som tar projektet till ett regionalt plan. Det regionala arbetet kommer på sikt etablera lokala strukturer som i de andra delarna av regionen som motsvarar Kultur 4ür Göteborg. Det skulle innebära att Kultur 4ür Skaraborg, Kultur 4ür Älvsborg, Kultur 4ürBoDal och Kultur 4ür Göteborg utgör jämlika samarbetspartners ur ett regionalt perspektiv. Det nationella arbetet har inletts under 2017 och under 2018 ser vi fram emot att påbörja ett nordiskt samarbete.
Kultur 4ür Alle helt enkelt!